Tasarım Forum  

Go Back   Tasarım Forum > Web Tasarım > Web Tasarım Dersleri

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 18-07-2013, 02:52 PM
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: Jul 2013
Mesajlar: 322
Standart Web Tasar?mc?lara Önemli Tavsiyeler

1. Tasar?m? olabildi?ince basit tut. ?yi bir tasar?m?n gücü basitli?inde sakl?d?r. Özü tan?mlamak ana hedeftir.

2. Format?n içerik kar??s?ndaki çekicili?inin sizi ba?tan ç?karmas?na izin vermeyin. ?çerikle ilgilenen bir tasar?mc?n?n projeye katk?s?, kafay? formata takm?? bir tasar?mc?dan tart??mas?z daha çok olacakt?r. Grafik Tasar?m

3. Pastaya kremas?n? s?vamak yerine, çözülmesi gereken problemin ne oldu?unu tam anlam?yla anlamak gerekir. Sonuçta ortaya ç?kan görüntü krema gibi görünse de, as?l olan pastan?n kendisini iyi pi?irmektir.

4. Esteti?in önünde duran en önemli engel sayfan?n yüklenme h?z?d?r. Sayfa yava? aç?l?yorsa yaz? tahtas?na geri dönmek gerekir.

5. Di?er birimlerle [mühendisler, üreticiler, editörler ve sat??] ileti?imi koparmamak ve koordinasyonu sa?lamak esast?r.

6. Ve her zaman az?c?k asit ye?ili ekleseniz iyi olur.

7. Yapt???n?z her i?e bir tatl? ka???? mizah içirmek, alaca??n?z ilac?n dozunu dü?ürür. Ve bir ölçek ?eker çok faydal? bir tasar?m arac?d?r.

8. Tuhaf fontlar? kullanmaktan kaç?n?n. Grafik Tasar?m

9. Web için tasarlanm?? çanlar ve ?sl?klar üzerinde çok fazla zaman harcamay?n. ?nan?n de?mez.

10. En sonunda ortaya ç?kan tasar?m, onun için harcad???n?z eme?e k?yasla çok sade görünüyorsa, bu ipi gö?üsledi?inizin kan?t?d?r.

11. ??e ba?lamadan önce eldeki as?l problem üzerinde dü?ünün. Fakat problemleri olmalar? gerekti?inden daha fazla büyütmeyin. Tasar?mc?lar?n kar??la?t?klar? problemler çok nadiren o denli ciddi ve complex olurlar. Yani i?leri sizin için daha zor hale getirmek için enerjinizi bo?a harcamay?n.

12. Sadece sissyler [i.ne demek a??r olur] karalama yapar.

13. Ço?u tasar?mc? do?u?tan yetenekli oldu?unu dü?ünür. Onlar “Özeldirler“. E?er bu özel insanlardan birisinin yard?m?na ihtiyac?n?z varsa, egolar?n? biraz titretin.

14. ??leri bir ad?m öteye götürmekten veya tekrar tekrar ayn? ?eyleri istemekten korkmay?n. Topu o çok bilmi?lerde b?rak?n ki kendileriyle yüzle?tiklerinde ne yapacaklar?n? bilemesinler.

15. ?lham gelmiyorsa etrafa bak?n. Sizi çevreleyen evrenin ?kirlerini ödünç alabilirsiniz.

16.Mü?terilerinizi gözlemleyin ve onlar için anlam ifade eden ?eylerden etkilenmeyi adet edinin.

17. ?yi muzik iyi tasar?m?n anahtar?d?r. Hemen d??ar? ç?k?p kendinize birkaç CD al?n. Grafik Tasar?m

18. Projenizde bir dolu de?i?ik font kullanmaktan kaç?n?n. Zorunlu hallerde 20 kadar? fazlas?yla yeterli olacakt?r. ?nsan beyni bundan fazlas?n? kavrayamaz.

19. Tüm renkleri kullanma ayr?cal???n?z varsa, bu hakk? suistimal etmeyin. insanlar genelde ödedikleri paraya de?sin isterler, ve bu onlar?n tasar?m? için kulland???n?z renk cümbü?üyle do?ru orant?l?d?r.

20. Bir metni kullan?rken mutlaka okuyun! Kendinizi, bu metne sizden bile daha az ilgiyle yakla?acak olan bir insan?n yerine koyun. K?sa sat?r uzunlu?u iyidir. Ço?u zaman kar??la?t???m?z sayfalar sat?rlar?n vah?ice uzamas?na ald?rmasa da, sat?rlar? 400 pixelin alt?nda tutmak en iyisidir.

21. E?er metin uygun görünmüyorsa; durumu size, “Bu sayfay? biraz buda!“ yazana bildirmekten korkmay?n. Her?ey bir yana “As?l çok olan azd?r!” de?il mi? E?er metinleri üzerinde de?i?iklik yapmay? kabul etmiyorlarsa bu sözü kullanabilirsiniz.

22. Benim bütün web sayfalar?m, bana ba?ka i?ler için daha fazla zaman b?rakacak ?ekilde, basit ?ablonlar üzerinden olu?turulmu?tur. Sen de kendine basit bir ?ablon haz?rlayabilirsin.

23. ??e yaramaz bilgiyi hal?n?n alt?na süpür. Belki günün birinde birisi kalk?p da tasar?m?n de?i?iklerden önceki ilk hallerini görmek ister.

24. San?lan?n aksine clip art, neden bahsetti?inden asla emin olamad???n?z frans?zca deyi?ler gibidir. Saraydan uzak sanat hiç eskimez.

25. Çizgi sanat? sanal ortama çok uygundur. Foto?raf yerine vektörel çizimler kullanmak, sayfalar?n çok daha h?zl? yüklenmesini sa?lar.

26.Her zaman eme?inizin kar??l???n? isteyin. Bir kuru?, hatta para bile olamos? gerekmez fakat belli bir limite kadar, i?inize verilen de?er istedi?iniz miktarla do?ru orant?l? olarak artacakt?r. Yuppi Ekonomisi 101?e ho? geldiniz.

27. Flash ö?renin. Hemen ?imdi. Ama her i? için ?ash kullanmay?n.

28. Yapabildi?inizde sayfay? tam ekran görüntüleyin. Animasyonlar?n?z? ve tasar?mlar?n?z?, kulland???n?z animasyon program?ndan ba??ms?z olarak [Flash, GIF, dHTML, QuickTime, vs.], kullan?c?n?n seçti?i browser geni?li?inde görüntüleyin.

29.Animasyonunuzun, sadece hareket halindeki renklerden olu?sa bile, bir ana temas?, hikayesi, en az?ndan bir amac? olmas?na dikkat edin. Bunoktay? ak?lda tutarsan?z farkl?la?t???n?z? göreceksiniz.

30.Animasyonunuzu s?radanl?ktan kurtarmak için objelerin linear hareketlerinden vazgeçebilirsiniz.

31. Sesi iyi kullanam?yorsan?z hiç kullanmay?n. ?yi muzik zay?f animasyonu kuvvetlendirirken kötü müzik harkulede bir tasar?m?n içine edebilir.

32.Analog olmay? göze al?n. Geleneksel materyalleri ve teknikleri dijital animasyonla birle?tirin.

33.Animasyon gerçekli?in abart?lmas? oldu?undan, çal??maya eldeki referans materyallerinden ba?lay?n. Çe?itli objelerin nas?l hareket ettiklerini anlamak için onlar? ?lme çekin. Toparlad???n?z bu kaynaklar?, çizimlerine ihtiyac?n?z oldu?unda kullanmak üzere el alt?nda tutun.

34. dHTML sayfan?z? dinamik olarak birle?tirme arzusuna direnin. ?nsanlar zaten sayfay? yüklemek için yeterince beklediler.

35.Arayüz elemanlar?nda kullan?lan ses unsuru, üzerinde gezindi?iniz ilk 3 defadan sonra rahats?z edici olacakt?r.

36.HTML yap?s?n? ve neden çal??t??? ?ekilde çal???yor oldu?unu ögrenin. HTML’in iyi yapabildi?i noktalar? kullanmaya yönelik olarak tasar?m yaparsan?z, onun art?lar?ndan yararlanm?? olursunuz. Bu çaban?z tak?m?n di?er üyelerini daha mutlu k?lar ve sayfa daha iyi çal???r.

37. ?yi programlaman?n %90??, programc?lar?n gerzekleri aç??a ç?karma arzular?na direnmelerinden geçer. Yanl?? yapt???n?z noktalar? ö?renip, ilk olarak onlarla ba?a ç?kmak üzerinde çal???n.

38.Arayüz gece kulübü de?ildir.

39.Asla gra??in içine kelime kar??t?rmay?n. Metin metindir. Gra?k gra?k. ikisini birbirine kar??t?rmay?n.

40. Kullan?c?y? geri butonu kullanmamaya ikna etmek için sadece 3 saniyeniz var. 3 saniye. Bu ekrana an?nda ilginç bir ?ey getirmeniz gerekti?i anlam?na geliyor.

41. Ekrana her?eyi yükletmek için 20 saniyeniz var. Hatta bu tahmin büyük ihtimalle çok liberal bir tahmin. Bu süre genelde 10 saniyedir. Elinizi çabuk tutun.

42. Siteniz arama motorlar?nda ne olas?l?kla bulunabiliyor? Neden bilmiyorsunuz? Çabuk ö?renin ve meta etiketlerinin içeri?inizi buna uygun olarak de?i?tirin.

43. Kullan?c?lar sitenizin nas?l çal??t???yla hiç, hem de hiç ilgilenmiyorlar. Sadece içeri?iniz için oradalar. ?çeri?i onlara basit ve h?zl? bir ?ekilde verin.

44.Web tasar?m?n?n temel kurallar?, di?er tasar?m disiplinleriyle ayn?d?r, fakat Webde tasar?m? ?unlara kar?? yapars?n?z: Hat safhada bir kar???kl?k. ?pucu: Basitli?in radikal kurallar?.

45. Teknolojik k?s?tlamalar ?pucu: Bask?dan farkl? olarak webde mutlu tesadü?er yoktur. Extra GÜVENL?K gerektirir.

46. Kötü tan?mlanm?? bir anadil ?pucu: Web dili kaba süreçlerini ya??yor.

47. Problem “basitlik+güvenlik+kabal?k=s?k?c? web“ Benim size tavsiyem kurallar? y?kan deneyler yapman?z ve vaziyet el verdi?inde [içerik kullan?m kolayl???n?n diktas?nda olmad???nda] uçlarda dola?mak.48.Gözlem gruplar?n? inceledi?inizde, kullan?c?lar?n genellikle irrasyonel ve duygusal olduklar?n? görürsünüz, fakat tasar?m yaparken kendi içinizdeki irrasyonel ruha direnmek zorundas?n?z. Ou have to resist designing for the irrational in us. Yoksa kötü tasar?mc? olursunuz ona göre.

49.Web tasar?m?nda ilk ad?m makinalar için tasar?m yapmakt?r. Bu insanlar için ayr?ca çaba sarfetmeniz gerekti?i anlam?na gelir. Tam tersi de do?rudur.

50. Seyirciniz hakk?nda bilgi edinin ve dü?ünün, sonra bilgisayarlar hakk?nda bilgi edinin ve dü?ünün, sonra seyirciniz hakk?nda bilgi edinin ve dü?ünün…

51.Daha çok h?z, daha az etkile?im.

52.Mantra #1: “As?l çok olan azd?r!“

53.Mantra #2: “?çerik krald?r“

54. ?lham#1: Uzmanl?k alan?n?z d???ndaki insanlarla çal???n. Örne?in, mimarlar size web tasar?m?nda tam anlam?yla yeni bir bak?? aç?s? kazand?rabilirler. Web sayfalar?n? web alanlar?na dönü?türebilirler.

55. ?lham#2: Analog çal???n. Ka??t ve kalem prototipleri kullanabilece?iniz en iyi arçlar olabilir. Are one of the best tools you can ever use. Yap??kan ka??tlar? serbestçe kullan?n.

56.Gerçek: E?er 10 saniyede %100 kullan??l? de?ilse kaybettiniz. Hedef 5 saniye olmal?.

57. ?u rengi bir web sayfas?nda asla kullanmay?n: “#FF36C6“.

58. ?u an bilgisayar?n?zda bulunan tüm fontlar? at?n. Bir arkada??n?za ?u üç fontu yeniden yükletin: 1 tane mono-weight Sans Serif, 1 tane Serif ve sonuncu can?n?z?n istedi?i herhangi bir font olabilir. Bu fontlarla ya?amay? ö?renin. E?er beceremediyseniz, onlar? FontLab’da aç?n ve düzeltin veya Illustrator ya da Freehand kullanarak üzerlerinde tek tek çal???n.

59. Çal???rken bilgisayar?n?z?n görüntü ayarlar?yla oynay?n. Ekrana vurun, bir m?knat?s yakla?t?r?n, gamma ayarlar?yla radikal düzenlemeler yap?n, güne? gözlü?üyle bak?n, delikli bir ?lm ?eridinin ard?ndan bak?n, ekran?n üzerini kuruyunca silinen arkerlarla çizin. E?er bir hata yapt?ysan?z, hatay? düzeltmeden önceki haline bak?n. Tüm bu yöntemler sizin, tasar?m?n ilk safhalar?ndaki do?al süreçlere dönmenizi sa?layacakt?r.

60.Ucuz bir Polaroid al?n ve sürekli olarak kullan?n. Dijital de?il, Polaroid kamera!

61. E?er tasar?mc? oldu?un iddias?ndaysan i?ini b?rak, kendine [vergi tahsildar? olabilir] yeni bir i? bul, siyah olmayan k?yafetler, normal boyutlarda bir gözlük al, AIGA kart?n? yak ve tasar?m? bir süreli?ine sadece hobby olarak yap.

62. Bir ?eyleri k?rma al??kanl??? edin. Grafik Tasar?m

63. 1 y?ll???na mobilya ustas?n?n yan?na ç?rak olarak gir.

64. Sanatç? ruhunu internet tostuna ya? gibi sür. Web her?eyin mümkün oldu?u görsel bir oyun bahçesidir. E?er istediklerini web de yapam?yorsan, neden yapas?n ki?

65. Temellere ba?l? kal: k?rm?z?, siyah, Helvetica, Times. ?? hayat?nda o ??k ?eylere yer yok, e?lence ve oyunu ö?le tatili için sakla.

66.Daha büyük ve daha k?rm?z? yap.

67. ?zleyicinin gözünün ortas?na yumruk indir.

68.Optima Extra Bold, özellikle s?k aral?klarla kulland???n?zda, fontlar aras?nda heryerde kullanabilece?iniz bir font tipidir. ??i neredeyse üst üste birdirmeye kadar götürdü?ünüzde bir ?eyler anlatmak istedi?iniz gün gibi a?ikard?r.

69.Daha da iyisi tüm har?eri büyük yapars?n?z. Bir ?eyleri gerçekten ifade etmek istedi?inizde!

70. Çabuk ama trendy bir logo için italic yaz?y? bir ovalin içine di?i olarak yerle?tirip, bir parçac?k da drop shadow katt?n?z m?, i? tamamd?r.

71.Hollanda da tasar?mc?lar?n yapt??? i?e “form veren“ anlam?na gelen “vormgeving,“ denir. Bu kelime ?ngilizce’de kullan?lan ve moda, zevk, tat ve ticaretle iç içe geçmi? olan “design“ kelimesinden oldukça farkl?d?r. Bu eylemi en iyi ifade eden kelime nedir? Tat, sitil, fonksiyon gibi kelimeler güzellik ifadeleridir. Fakat bu eylemin ruhunu gerekti?i gibi tarif edemezler. Tasar?mc?lar?n form veren olarak as?l görevi -amaç, skala, medya ve tasar?mdan ba??ms?z olarak- bu ruha uygunlu?u ke?fetmek veya yeniden yaratmakt?r.

72. Benim se en çok be?endi?im tasar?mlar kendini bilmez folk tasar?mc?lar taraf?ndan ortaya konanlard?r.

73. S?rat köprüsünde kimse ünlü bir tasar?mc? olup olmad???n?z? sormayacakt?r.

74. Sat?? ça??nda ya??yoruz. Bir ?eyin i?e yaray?p yaramad??? piyasada tutmas?yla anla??l?yor. Sadece satan projeler mutlu hayatlar ya??yorlar.

75. Size yeterince güzel olmad? bu i? diyen iç sesinizi görmezden gelmeyin.

76. Bir tasar?mc?n?n avutkatla, sanatç?yla oldu?undan daha çok ortak noktas? vard?r. Mü?terinizle ayn? ?kri payla?m?yor, hatta onlardan nefret ediyor bile olabilirsiniz, fakat onlar?n iyi görünmesini sa?lamak sizin görevinizdir. Oturup içinde bulundu?uz durumdan ?ikayet etmek yerine, bu ?artlar alt?nda yarat?c? çözümler üretmeyi seçmelisiniz.

77.Modan?n sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Tasar?m?n görevi bir mesaj aktarmakt?r. Tasar?m?zn?z?n mesaj? do?ru iletti?inden emin olmal?s?n?z.

78. Yeni teknolojiye ayak uydurun. Web yerinde durmad???ndan yenilikleri aray?p bulmaya vakit ay?r?n. Art?k büyü?ün küçü?ü yedi?i zamanlar geride kald?. H?zl? yava?? mideye indiriyor.

79. Yapt???n?z hiçbir ?eye çok ba?lanmamak kural? çok önemlidir. Sevsenizde, nefret etsenizde, yan?n?za ö?rendiklerinizi al?p, oradan uzakla?mak en iyisidir.

80. Siz öyle olaca??n? dü?ündü?ünüz sürece, her?ey iki kat daha fazla zaman alacakt?r.

81. Benimsenmi? ileti?im noktalar?n? kullanan tasar?m ba?ar?l? olur. Kendi yaratt?klar?n? kullanan de?il.

82. Yapt???n?z tasar?mlar? her a?amas?nda sürekli kaydedin. (Save)

83. Renk en son sahneye ç?kan oyuncu olursa mü?terileriniz onlar?n en az sevdikleri rengi kulland???n?z için huzursuz olmazlar.

84. ?nsanlar: Beklemeyi, scroll etmeyi, okumay? sevmez.

85. ?nsanlar: Okumaktansa beklemeyi, beklemektense scroll etmeyi seçerler.

86. ?nsanlar: Genelde rasyonel ve tutarl? olmasalarda, bazen olmay? seçerler.

87. Tasar?m problem çözmektir. Problemi tan?mlad???n?zda i?i yar?lam?? olursunuz.

88.Web tasar?m?n?n ilk ad?m? prosesi tan?mlamakt?r. Karar mercilerini ve hede?eri belirleyip, tak?m arkada?lar?n? eldeki tasar?m sorunlar?n?n çözümlerine götürecek yolun haritas?n? çizmek gerekir. Bu sa?lam çat? alt?nda s?radan bir tasar?mc? bile i?i götürebilir. Bu çat? kurulmam??sa iyi bir tasar?mc? bile boka batabilir.

89. Foto?rafç?, illustrator ve di?er tasar?mc?larla çal???rken, onlara onlardan nelerini istedi?inizi aç?kça belirtin ve yollar?ndan çekilin. Onlara ya?ama alan? ve deste?inizi verin. Bu ?artlar gerçekle?ti?inde sizi güzel göstermek için ellerinden geleni yapacaklard?r.

90. ??inizi, GIF kullan?m?na ba?vurmadan önce HTML ve CSS kullanarak halletmeye çal???n.

91. Vazgeçemezsiniz ve otomatik bir silahla dünyay? etraf?n?zda dönmeye zorlayamazs?n?z. (Belki yapars?n?z ama bu sadece problemlerinizin katlanarak ço?almas?na neden olur.) Bir proje tasar?m?n 11. saatinde “ya sev ya terket“ meyil doruklardayken- ilgili di?er tara?arla ileti?im kurmak için gücünüzü son damlas?na kadar kullan?n. ?nan?n bu tek merhem yaran?za!

Kaynak: Hot Design Tips – Barbara Kuhr
sosyalsosyal.com
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
onemli, tasarmclara, tavsiyeler, web

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkTüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0