Tasarım Forum  

Go Back   Tasarım Forum > Web Tasarım > Web Tasarım Dersleri

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 14-09-2013, 10:13 PM
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: Jul 2013
Mesajlar: 322
Standart CSS Dersleri

Css ö?renmek istiyorsan?z a?a??daki tüm dersleri içeren bu siteden faydalanabilirsiniz.
Temel CSS Dersleri
Arayüz Geli?tiricilerin Görev Tan?m?
Yeniliklerin Takibi ve Google Reader
Arayüz Geli?tiriciler(HTML-ci) Tasar?mc?dan Ne ?ster?
CSS'e ba?lamak
CSS'in Yap?s?
(X)HTML Sayfa Yap?s? ve CSS Kullan?m?
Özellik Seçicileri(Attribute Selectors)
Do?ru DOCTYPE Kullan?m?
Pseudo-s?n?flar? ve Pseudo-elementleri
CSS Birimleri
CSS'i Web Sayfalar?na Eklemek
CSS'de K?saltmalar
H?zl? CSS Referans?
CSS - Zemin(Background) Özellikleri
Font Özellikleri
CSS S?n?fland?rma-Liste Özellikleri
CSS Kutu Modeli Özellikleri 1 - Kenarl?k(border) Özellikleri
CSS Kutu Modeli Özellikleri 2 - Margin Özellikleri
CSS Kutu Modeli Özellikleri 3 - Padding Özellikleri
CSS Kutu Modeli Özellikleri -4
CSS Kutu Modeli Özellikleri 5 - Görünüm Efekti Özellikleri
CSS Metin(Text) Özellikleri
Tablo Özellikleri
D?? hat çizgisi(outline) özellikleri
Arapça Site Kodlamak ve direction:rtl özelli?i
CSS Editörleri
?nternet Taray?c?lar?
Sessiz Taray?c? Güncelleme Özelli?i
Firefox 6
Firefox 5
Firefox 4
Internet Explorer 9
Firefox 3.6 ç?kt?
Firefox 3.1 Yenilikleri
Internet Explorer 8?e k?sa bir bak??
Google Chrome 5 (Beta)
Firefox 3.0 ç?kt?
Opera 9.5 ç?kt?
Google Chrome – Birde benden dinleyin
CSS Kod Yazma Düzeni
CSS Seçicilerinin Optimizasyonu
Geli?mi? CSS Dersleri
CSS'de Kal?tsall?k(Inheritance)
CSS'de Tan?mlamalar ve Etkinlikleri(Specificity)
!important Tan?m?
CSS'de Ç?kt? alma (Print)
CSS ile Kutu modeli
CSS Kodlama Teknikleri ve CSS Kodlar?n? Azaltma Yöntemleri
CSS Kodlama Teknikleri ve CSS Kodlar?n? Azaltma Yöntemleri 2
CSS ile konumland?rma(positioning)
Sabit Konumland?rma (Postion:fixed)
z-index
CSS ile sayfalar?m?z? ve elementlerimizi ortalamak
CSS ile Dikey Ortalama
Yatay ve Dikeyde Ortal? Alanlar Olu?turmak
Geni?li?i Belli Olmayan Blok-level Elemanlar? Yatayda Ortalamak
Float ve Clear özellikler ile konumland?rma
?çiçe Float Elementlerinin Kullan?m?
CSS ile Web Sayfas? Olu?turma
CSS ile Web Sayfas? Olu?turma II
CSS ile Web Sayfas? Olu?turma III
%100 Geni?lik ve %100 Yükseklite Sayfa ?skeleti Haz?rlama
Geni?lik ve Yüksekli?in S?n?rlar?n? Belirlemek(min-width, min-height,max-width, max-height)
Yuvarlak Kenarl? Kutular
CSS ile Menü Yapmak I - Dikey Menüler
CSS ile Menü Yapmak II - Yatay Menüler
CSS ile Menü Yapmak III - Dikey Aç?l?r Menüler
CSS ile Menü Yapmak IV - Yatay Aç?l?r Menüler
CSS ile Menü Olu?turmak V - Resimli Menüler
CSS ile Menü Olu?turmak VI - Sekmeli(Tab) Menü Yap?m?
CSS ile Menü Olu?turmak IV - Basit Resimli Menü Yapmak
CSS ile Tablolar? ?ekillendirmek
CSS ile Eri?ilebilir Formlar Yapmak - I
CSS ile Eri?ilebilir Formlar Yapmak - II
Metin Yerine Resim/Flash Ekleme Teknikleri (Image Replacement)
sIFR 3 Kullan?m? ve ?puçlar?
@font-face kullan?m?
CSS ile gölge vermek
CSS ve Tipografi
Internet Explorer 6 için saydam PNG deste?i
Eksi Margin Kullan?m?
Süper bir özellik display:inline-block
CSS Teknikleri

Xhtml - CSS : Ba?l?klar
Listerlerin Blok Olarak Linklenmesi
CSS ile Araç ?pucu(Tooltip) Haz?rlama
Al?nt?: blockquote ve q etiketleri
CSS ile Yüzde Çubu?u Haz?rlama
CSS ile Resim Haritalar?(imagemap) yapmak
CSS ile Basit ?ekilde Fare Üzerine Gelince(Rollover) Resim De?i?imi Yapmak
CSS ile hr Eleman?na Stil Vermek
CSS ile sayfalama görselli?ini ayarlama
Sayfa Dibine Yap???k Alt Alanlar(Sticky Footer)
CSS ile Ziyaret Edilen Sayfa Ba?lant?lar?na ?ekil Vermek
PSD'den HTML'e – fanatikmarslar.com Sitesinin Kodlamas? - I
PSD'den HTML'e – fanatikmarslar.com Sitesinin Kodlamas? II
PSD'den HTML'e – fanatikmarslar.com Sitesinin Kodlamas? III
Çok kolonlu yap?lar ve çok kolonlu menüler
?lk harfi büyük(drop caps) paragraflar olu?turmak
CSS ile buton yapmak
Resim Kullanmadan 1 piksellik Yuvarlak Kenarl? Kutu Olu?turmak
HTML Mailing -1: Mailing Kodlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
HTML Mailing 2 – Mailing HTML Kodunun Yaz?lmas?
Resim Kullanmadan Alt? Çizgili Ba?l?klar Olu?turmak
CSS ile Hiyerar?ik Yerimi(Breadcrumbs) Yapmak
Sayfa Zeminini Tamamen Kaplayan Resimler Tan?mlamak
IE6 Sonras? Kod Yazma Al??kanl?klar?m?z? Güncellemek
Saydam Kenar Çizgileri Olu?turmak
Çoklu Kenar Çizgisi(Border) Kullan?m?
@font-face yard?m? ile ikon eklemek – Yeni TL sembolü eklemek
~ "Genel Karde? Seçicisini" Cümle ?çinde Kullanal?m
?nternet Explorer 7'yi Bitirmeli miyiz?
CSS Problemleri ve Çözüm Önerileri

IE'de Hata Ay?klamak için ?artl? Yorumlar Kullanmak
CSS Hata Ay?klama Yöntemleri
Css de kodumuzu ?E'den gizleme
CSS ile Kutu modeli, sorunlar? ve çözümleri
IE'da ?kikat görülen Margin Problemi ve Çözümü
IE'da min-width, min-height,max-width, max-height Kullanmak
Sat?r Dönü?ü(word wrap) Firefox sorunu nas?l çözülür?
IE6'un Tekrarlayan Karakter Sorunu
IE'un 3 piksel Metin Öteleme Hatas?
IE6'da CEE-EEE(peek-a-boo) Hatas?
Göreceli-Mutlak Konumland?rma Sorunu
Internet Explorer 7 ve CSS
Kenar Bo?lu?u(Margin) Çökmesi
Float Uygulanm?? Elementleri Tam Kapsayamama Sorunu
Firefox'da sat?riçi(inline) elemanlar?n padding-right sorunu
IE iframe ardalan?nda beyaz renk sorunu
Internet Explorer 6 olmasa hayat daha kolay ve zevkli olurdu
En çok kulland???m CSS Hileleri(Hack)
Tüm taray?c?lar için CSS Düzeltmeleri(Hack)
IE 8 için CSS Düzeltmesi(Hack)
Tablo Sat?r?na Verilen Ardalan Resminin Tekrarlama Sorunu
Firefox'un Negatif De?erli z-index Deste?i
D?? Hat Çizgilerini(outline) Kald?rmak
Safari ve Chrome'da metin girdi(textbox) alanlar?n? kenar çizgileri kald?ral?m
?E 6 iki CSS seçicisi Sorunu ve Çözümü
?nternet Explorer 6 ve 7 için Tablo tr elementine kenar çizgisi atamak
CSS Yorumlar?nda Türkçe Karakter Kulland???m?zda ?E6'da Sorun Ç?kar?yor
IE6'da Liste Ardalan Görmeme Sorunu
?nternet Explorer'da sa?daki sabit kayd?rma çubu?unu kald?rmak
?nternet Explorer 8?in CSS Deste?i
?E kal?tsal margin sorunu: form elementleri ve hasLayout
ie6/7?da postion:relative Uygulanm?? Elemanlarda z-index Sorunu
?E6 sorunu: Ba?lant? içi elemanlarda hover sorunu
IE'de Liste elemanlar? aras?ndaki bo?luk sorunu
overflow ve position:relative kullan?m?nda ie sorunu
display:inline elemanlar aras?ndaki do?al bo?luklar
IE6 ve IE7'de ba?lant?lardaki cursor sorunu
IE'de Textarea'da Enter çal??m?yor
overflow:auto içinde %100 geni?likte tablo kullan?m?nda ie7’de yatay kayd?rma çubu?u sorunu
ie6'da border-color:transparent deste?i sa?lamak
?E7 Biti?ik Karde? Seçicisi Sorunu
?nternet Explorer hasLayout Kabulü ve Sorunlar?
?nternet Explorer’da Renk Geçi?i Sorunu ve Çözümü
IE6/IE7 filtre “Renk Geçi?i Tan?m? – Konumland?rma” Sorunu ve Çözümsüzülü?ü
Chrome'un -99999999px sorunu
CSS ?puçlar?

CSS ?puçlar? 1 : üç kelimeli font tan?m?
CSS ?puçlar? 2 : CSS'de hata yakalama yöntemleri
CSS ?puçlar? 3 : CSS ile birlikte yürürlükten kalkan HTML elementleri
CSS ?puçlar? 4 : CSS ile birlikte yürürlükten kalkan HTML özellikleri
CSS ?puçlar? 5 : CSS seçicilerini tan?mlarken küçük-büyük harfe dikkat etmek
CSS ?puçlar? 6 : CSS k?saltmalar? hakk?nda
CSS ?puçlar? 7 : CSS yorum kodu ekleme
CSS ?puçlar? 8 : CSS id ve s?n?f ismi verirken dikkat edilecek hususlar
CSS ?puçlar? 9 : CSS ve (X)HTML kodlamada yorum sat?r? eklemenin avantajlar?
CSS ?puçlar? 10 : CSS'e eklenen resimlerinin konumu
CSS ?puçlar? 11 : CSS Kodlar?n? Web Taray?c?lar? ile Test etmek
CSS ?puçlar? - 12 : 3 kö?eye border tan?m?
CSS ?puçlar? 13 : CSS'de Cellspacing="0¨ nas?l yakalar?z
CSS ?puçlar? 14 : IE div yüksekli?i sorunu
CSS ?pucu 15: align="absmiddle" yerine vertical-align:middle kullanmak
CSS ?pucu 16: Evrensel seçicilerde yaz?tipi k?saltmas? kullan?m?nda sorun
CSS ?pucu 17: Float Uygulanm?? Elementleri Tam Kapsayamama Sorunu ?puçlar?
CSS ?pucu 18: Optimizasyon ?çin CSS Medya Dosyalar?n? Birle?tirmek
CSS ?pucu 19: Tüm Taray?c?lar ?çin CSS ?le Saydaml?k(Opacity)
CSS ?pucu 20: Firefox'da Kayd?rma Çubu?u Ç?karma
CSS ?pucu 21: CSS ile Seçilen Metinlerin Rengini De?i?tirmek
CSS ?pucu 22: iPhone için CSS Yazmak
CSS ?pucu 23: Internet Explorer 8'i 7 gibi yorumlama kodu
CSS ?pucu 24: HTML Sayfalar?na %100 geni?likte ve %100 yükseklikte flash dosyalar? eklemek
CSS ?pucu 25: Float:left ve Text-align:right Atanm? Elemana Metin Yerine Resim Uygulama
CSS ?pucu 26: Çift çizgili ayraç kullan?m?
CSS ?pucu 27: Chrome ve Safari’de textarea geni?letme i?levini kald?rma
CSS ?pucu 28: FireBug yard?m? ile daha kolay CSS Sprite Uygulamak
CSS ?pucu 29: CSS ile Önden Resim Yükleme Teknikleri
CSS ?pucu 30 : background() tan?m?nda t?rnak kullan?m?
CSS ?pucu 31 : Webkit Tabanl? Taray?c?lar(Chrome ve Safari) ?çin Düzeltme(Hack) Sorunu ve Çözümü
CSS ?pucu 32: CSS3 Renk Geçi?inin eleman?na uygulamas?ndaki sorun ve çözümü
CSS ?pucu 33: ?E için renk geçi?i çözümü filtre tan?m?n? s?f?rlamak
CSS 3

CSS3 Hakk?nda
CSS 3 medya sorgular?
@support kural? ile CSS özelliklerinin kontrolü
CSS3 Seçicileri
CSS3 :target seçicisi
CSS3 ::selection seçicisi
CSS3 Yeni De?erleri
CSS ile HTML5 Yer Tutucu'ya(placeholder) Stil Vermek
CSS3 önek Karma?as?
CSS3 resize özelli?i
CSS3 ile K?sa Çizgi(tire) Ekleme
CSS ile metinlere gölge vermek(text-shadow)
Kutulara Gölge Vermek (box-shadow)
CSS3 box-shadow örnekleri
Yuvarlak kenarl? kutular(border-radius) olu?turmak
CSS3 RGBA Renk Tan?m?
CSS3 Module: Paged Media
CSS3 Yaz? Tipi Özellikleri
CSS3 Metin Özellikleri
CSS3 box-sizing Özelli?i
HTML 5'in yeni elementlerine bir göz atal?m
HTML5: Doküman Yap?s?n? Olu?turan Elemanlar
Tablo mu? Div mi? Karma?as?na Son Noktay? HTML5 koydu
CSS3 ile yuvarlak kenarl? resim yapmak
CSS Renk Geçi?leri (Gradients)
CSS3 Çoklu Ardalan(Multiple Background)
CSS3 background-size özelli?i
CSS3 background-origin ve background-clip özellikleri
CSS3 Kenar Resimleri (border-image)
CSS3 Çoklu Kolonlar
CSS3 calc() de?eri
CSS3 Esnek Kutu Yerle?imi(Flexible Box Layout)
CSS3 pointer-events özelli?i
CSS3 Dönü?türme Özellikleri(Transforms) ve 2B Dönü?türme
CSS3 Dönü?türme(Transforms) ve 3B Dönü?türme
CSS3 Geçi? Efektleri(Transitions)
CSS3 Çevrimiçi Araçlar?
CSS3 Animasyon(Animation)
CSS3 Plan Modülleri
CSS Filtre Efektleri
CSS Kaynaklar?

Web Standards Solutions: The Markup and Style Handbook : Dan Cederholm
Cascading Style Sheets: The Definitive Guide, 2nd Edition - Eric Meyer
More Eric Meyer on CSS
CSS Mastery: Advanced Web Standards Solutions - Andy Budd
Bir Projenin Bana Kazand?rd?klar? (LiveGO.com)
CSS Geli?tirme Araçlar?

FireBug - Genel Bak??
FireBug 1.2 ve yenilikleri
FireBug 1.4 sürümü ç?kt?
FireBug ?pucu : FireBug'?n Yetenekleri
FireBug 1.5 Ç?kt?
Küçük bir ipucu: FireBug ile sat?r numaras? bilgisi
FireBug Net Sekmesi ve Kullan?m?
Jquery Geli?tiricileri için Güzel Bir FireBug Eklentisi FireQuery
Googe Chrome 12 ile birlikte gelen güzel bir özellik(Built-in de-obfuscation)
Chrome Geli?tirici Arac?(Developer Tool) Hesaplanm?? Stiller Özelli?i
Firebug 1.10 Sürümü Yenilikleri
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
css, dersleri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkTüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0